NO TO LRT/MRT fare hike!

For more information on joining or discussions, please see contact details here.CENTER FOR NATIONALIST STUDIES - University of the Philippines

Picture

The Center for Nationalist Studies is a students organization based at the University of the Philippines at Diliman, Quezon City.

Formed in 1982, the Center has constantly and actively defended and advocated the rights and welfare of students and the people. It provided the machinery for sustained education programs and information campaigns; the cornerstone of its devotion to promote and develop nationalist consciousness and action among the university's studentry.


Ang Center for Nationalist Studies ay isang organisasyong binuo ng mga estudyante upang mag-aral, magpalaganap, at magsulong ng alternatibong edukasyon-- edukasyong makabuluhan ngunit hindi binibigyang puwang sa loob ng akademya.

Ang CNS ay isang PAMPULITIKANG ORGANISASYON. Mulat nitong pinag-aaralan at tinutuligsa ang kasalukuyang relasyon o kaayusan ng kapangyarihan ng mga grupo sa pamantasan at sa lipunan, at aktibong nakikilahok at nakikisangkot upang magsulong ng alternatibong relasyon o kaayusan ng kapangyarihan ayon sa mga paninindigan nito.

Ang CNS ay naninindigan para sa NASYUNALISMO AT DEMOKRASYA. Ang CNS ay Makabayan. Nilalabanan ng CNS ang pagiging neokolonyal ng Pilipinas, ang hindi pantay na relasyon ng bansa sa ibang mas makapangyarihan na bansa, at naninindigan ito para sa tunay at ganap na kalayaan at pagpapasya sa sarili sa ekonomiya, pulitika, at kultura. Ang CNS ay demokrata. Iilan lang ang may hawak ng pampulitika at pang-ekonomiyang kapangyarihan. Ang tunay na demokrasya ay isang gubyerno ng malawak na mayoryang naghihirap at walang boses-- ng mga magsasaka, manggagawa, at panggitnang uri-- na tumitindig para sa interes at aspirasyon nito.

Ang CNS ay isang PANG-MASANG ORGANISASYON. Hindi eksklusibo ang CNS. Ito ay bukas sa at para sa lahat ng estudyante. Nakikipag-ugnay ang CNS sa mga estudyante ukol sa mga isyung kinakaharap nila. Ang kasaysayan ay hindi ginagawa ng iilan. Naniniwala ang CNS na ang makabuluhang pagbabago ay matatamo lamang sa mulat, malay, at sama-samang pagkilos ng pinakamaraming bilang ng mamamayan.

"Ang aklat ng isang tunay na mag-aaral ay ang lipunang kanyang kinabibilangan, guro niya ang mamamayan, at ang pagsusulit niya ay ang pagsasagawa ng mapagpalayang mga pagkilos." - Jose Pepe Alcantara

    Comments? Suggestions?  Want to join CNS?