CNS Constitution

PREAMBLE


Kami, mga myembro ng Center for Nationalist Studies, na kumikilala sa makasaysayang gampanin at responsibilidad ng Unibersidad at ng mga magaaral nito bilang mga kritiko ng lipunan at tagapagbunsod ng pagbabago, ay nireresolbang ialay ang sarili para sa pagpapaunald ng isang progresibong programa sa edukasyon na tumutugon at nagsisilbi sa tunay na interes ng sambayanang Pilipino. Puspusan naming isusulong ang isang edukasyong makabayan, syentipiko at maka-masa laban sa umiiral na kolonyal, komersyalisado at represibong sistema ng edukasyon. Buong katapatan sa mga panatang ito, inihahahayag naming an gaming pagkakabigkis sa Konstitusyong ito.


ARTIKULO I. PANGALAN, WATAWAT AT SAGISAG, AT SUMPA

Seksyon 1. Ang pangalan ng organisasyong ito ay Center for Nationalist Studies (CNS). Upang itangi ito sa ibang organisasyon ng CNS sa ibang pamantasan, tatawagin itong ‘Center for Nationalist Studies – UP Diliman’ (CNS – UPD).

Seksyon 2. Ang watawat at sagisag ng CNS ay kulay itim na bandila na may puting tatsulok at puting apoy sa loob na ka-hugis ng mga titik ‘C’, ‘N’, at ‘S’.

Seksyon 3. Ang sumpa ng CNS ay ang “Panata sa Sambayanan.” Ito ay nakasulat sa isang lihim at hiwalay na dokumento at bibigkasin sa katapusan ng mga ritwal ng pagtanggap sa mga bagong kasapi.
ARTIKULO II. ANG KASAPIAN

Seksyon 1. Sinumang mag-aaral ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman na naniniwala sa pulitika at mga paninidigan ng CNS, sa Saligang Batas ng CNS at sumasang-ayong kumilos nang buong sigasig sa isa sa mga komite o balangay ng CNS, tumupad sa mga desisyon ng CNS, at magbayad ng butaw sa pagpasok at regular na buwanang butaw ay maaaring tanggaping kasapi ng CNS.

Seksyon 2. Ang mga tungkulin ng mga kasapi ng CNS ay ang mga sumusunod:

a. paunlarin ang pagkakaisa at lakas ng CNS sa pamamagitan ng pagtataas sa antas ng kanilang pagkaunawa sa makabayan at demokratikong pulitika nito, at sa paggamit nito sa mga suliranin ng CNS at sa pakikibaka para sa makabayan, siyentipiko, at maka-masang edukasyon;

k. tunggaliin lahat ng makadayuhan, anti-mamamayan, anti-estudyante, at pseudo-progresibong mga ideya at paraan ng paggawa sa loob at ng CNS at ng ibang organisasyon;

d. sundin ang pulitika, paninidigan, at Saligang Batas ng CNS;

e. tupdin nang lubusan ang linya ng CNS at lahat ng partikular na tungkuling iniaatas sa kanila;

i. magtrabaho sa isang partikular na organisasyon ng CNS at laging dumalo sa mga pulong;

l. dumalong lagi sa mga kurso sa pag-aaral at laging magbasa at magpalaganap ng mga lathalain ng CNS;

m. maging tapat sa CNS at maglahad ng lahat ng katibayang kailangan sa pagbubuo ng tumpak na desisyon;

n. maagap na magbayad ng butaw; at

ng. magmatyag sa anumang bagay o pangyayari sa loob o labas ng CNS na ikasasapanganib ng CNS at labanan ang lahat ng bagay na makapipinsala sa kapakanan ng CNS, ng mga mag-aaral, at ng sambayanan.

Seksyon 3. Ang mga karapatan ng mga kasapi ng CNS ay ang mga sumusunod:

a. malayang lumahok sa mga talakayan sa mga pulong ng CNS hinggil sa mga teoretikal at praktikal na suliranin ukol sa linya, mga patakaran at desisyon ng CNS;

b. maghalal at mahalal sa loob ng CNS;

k. magharap ng mga mungkahi, pahayag o karaingan sa anumang organisasyon o komite ng CNS sa anumang antas;

g. maghabol sa anumang desisyon sa nakatataas na organo ng CNS hanggang sa Komiteng Tagapagpaganap at Pampamantasang Asambleya.

Seksyon 4. Ang mga kasapi ay malayang magbitiw sa CNS. Ang bawat pagbibitiw ay lubusang ipaliliwanag sa loob ng kinauukulang komite ng CNS.

Seksyon 5. Ang malulubhang paglabag sa mga karapatan at tungkulin ay bibigyan ng karampatang hakbang na pandisiplina o pagtitiwalag, depende sa bigat ng paglabag at kapasyahan ng kinauukulang organo ng CNS.
ARTIKULO IV. BALANGKAS AT MGA PRINSIPYO NG ORGANISASYON NG CNS

Seksyon 1. Ang balangkas ng CNS ay ibabatay sa prinsipyo ng demokratikong sentralismo: sentralismo na nakabatay sa demokrasya at demokrasyang napaiilalim sa sentralisadong pamumuno.

Ang mga batayang kondisyon ay ang mga sumusunod:

a. Ang mga namumunong organo ng CNS sa lahat ng antas ay ihahalal at may pananagutan sa kapulungan o kumperensya ng CNS naghalal sa kanila.

b. Matapos ang malaya at puspusang talakayan, ang mga desisyon ng CNS ay ipatutupad nang walang pagtatangi:

1) ang indibidwal ay napaiilalim sa organisasyon;

2) ang minorya ay napaiilalim sa mayorya;

3) ang nakabababang antas ay napaiilalim sa nakatataas na antas;

4) ang buong kasapian ay napaiilalim sa Pampamantasang Asambleya o Komiteng Tagapagpaganap.

k. Ang mga namumunong organo ng CNS ay laging magbibigay ng masusing pansin sa mga ulat at palagay ng mga nakabababang organo ng CNS at ng masang kasapi ng CNS at laging patuloy na mag-aaral ng mga kongkretong karanasan at magbibigay ng maagap na tulong sa paglutas sa mga suliranin.

d. Ang mga nakabababang organisasyon ng CNS ay magbibigay ng mga regular at espesyal na ulat tungkol sa kanilang gawain sa organisasyong nakatataas sa kanila at maagap na hihiling ng tagubilin tungkol sa mga suliraning nangangailangan ng desisyon ng nakatataas na organisasyon ng CNS.

e. Lahat ng organisasyon ng CNS ay susunod sa prinsipyo ng kolektibong pamumuno at kolektibong pagpapasyahan ang lahat ng mahahalagang suliranin.

Seksyon 2. Ang balangkas ng organisasyon ng CNS-UP Diliman ay ang sumusunod:

a. Para sa buong UP Diliman, ang buong kasapian ng organisasyon ng CNS-UPD, ang Pampamantasang Asambleya, at ang Komiteng Tagapagpaganap.

b. Para sa mga kolehiyo, ang mga pangkolehiyong balangay o mga komiteng pang-organisa, at mga komite sa ilalim nito.

Seksyon 3. Ang kataas-taasang pamunuan ng buong CNS ay ang Pampamantsang Asambleya; ang sa mga kolehiyo o mga komiteng pang-oragnisa ay ang katugong asambleya.

Sa pagitan ng at sa kawalan ng asambleya sa antas pampapamantsan o pangkolehiyo, ang halal na komite ng CNS ang namumunong organo ng organisasyon ng CNS sa bawat antas.

Seksyon 4. Lahat ng namumunong organo ay ihahalal:

a. Ang Komiteng Tagapagpaganap ay ihahalal ng Pampamantasang Asambleya.

b. Ang mga komite sa bawat kolehiyo ay ihahalal ng kumperensya ng CNS sa bawat kinauukulang saklaw.

k. Ang mga komiteng tagapagpaganap ng organisasyon sa kolehiyo ay ihahalal ng mga pulong ng kasapian ng kolehiyo.

Seksyon 5. Ang mga namumunong organo o mga kasapi nito ay maaaring buwagin o itiwalag ng mga organisasyon ng CNS na naghalal sa kanila o ng mga organo ng CNS na humirang sa kanila kahit hindi pa natatapos ang panahon ng kanilang panunungkulan.

Sa pagitan ng mga kumperensya ng CNS sa anumang antas, maaaring alisin ng nakatataas na komite ng CNS, kung itinuturing nitong kailangan, ang mga kagawad sa nakabababang organo ng CNS.

Seksyon 6. Ang pagtatatag ng isang bagong organisasyon ng CNS o ang pagbubuwag sa isang nakatatag na ay pagpapasyahan ng organisasyong kagyat na nakatataas dito.

Seksyon 7. Ang mga komite ng CNS mula sa pangkolehiyong organisasyon ay maaaring magbubuo ng mga komite o iba pang kinakailangang organo alinsunod sa pangangailangan.

Seksyon 8. Ang mga organisasyon ng CNS sa anumang antas ay maaaring magdaos ng iba't ibang anyo ng pulong o kumperensya ng mga kasapi upang suriin o balangkasin ang kanilang gawain, magplano, o talakayin ang mahahalagang desisyon ng nakatataas na organo ng CNS.

Seksyon 9. Bago pagpasyahan ng isang nakatataas na organo ng CNS ang isang patakaran, ang mga nakabababang organisasyon ng CNS ay maaaring malayang tumalakay sa usapin at maaaring magharap ng mga mungkahi sa namumunong organo ng CNS. Matapos gawin ang isang desisyon, sila ay dapat sumunod dito.

Gayunman, kung sa palagay nila'y hindi umaayon ang desisyon sa kalagayan ng isang lugar o larangan ng gawain, maaaring hilingin ang rekonsiderasyon sa desisyon. Kung paninindigan ng nakatataas na organo ng CNS ang desisyon nito pagkaraan ng karampatang rekonsiderasyon, ang mga nakabababang organisasyon ng CNS ay obligadong isagawa ito.

Seksyon 10. Ang Komiteng Tagapagpaganap ang organong gagawa ng mga desisyon at maglalabas ng mga pahayag tungkol sa mga patakarang may pampamantasang katangian; bagamat ang mga nakabababang organisasyon at ang mga namumunong organo nila ay maaaring tumalakay sa mga usaping ito at inaaasahang magharap ng kanilang mga opinyon sa mga namumunong organo, sila ay may karapatang gumawa ng sariling desisyon at magpalabas ng mga pahayag tungkol lamang sa mga usaping lokal na saklaw ng kanilang organisasyon.

Seksyon 11. Lahat ng publikasyon ng CNS ay dapat magpalaganap ng mga desisyon at patakaran ng CNS.

Lahat ng organisasyon ng CNS ay dapat magpalaganap ng mga publikasyon nito. Hindi kailangang humingi ng pahintulot ng nakabababang organisasyon ng CNS upang maglabas ng publikasyon nito.
ARTIKULO V. ANG PAMPANTASANG ORGANISASYON

Seksyon 1. Ang Pampamantasang Asambleya ay tatawagin at idaraos ng Komiteng Tagapagpaganap tuwing umpisa at katapusan ng bawat semestre, maliban kung ituturing na kailangan itong idaos pagkatapos o bago sumapit ang takdang panahon.

Seksyon 2. Ang mga tungkulin at kapangyarihan ng Pampamantasang Asambleya ay ang mga sumusunod:

a. talakayin, pagtibayin, muling suriin o susugan ang Saligang Batas at pampulitikang paninidigan ng CNS;

b. pagpasyahan ang linyang pampulitika ng CNS;

k. ihalal ang mga kasapi ng Komiteng Tagapagpaganap

d. tanggapin, talakayin at pagtibayin ang mga ulat ng Komiteng Tagapagpaganap

e. likhain kung kinakailangan ang mga sentral na organo bukod sa mga organong naitatag na.

Seksyon 3. Sa pagitan ng mga Pampamantasang Asambleya, ang Komiteng Tagapagpaganap ang mamumuno sa buong gawain ng CNS, magpapatupad sa mga desisyon ng Pampamantasang Asambleya, gagawa ng mga kasalukuyang desisyon at lulutas sa mga kasalukuyang suliranin, magtatatag ng mga komite ng CNS at mamumuno sa kanilang mga aktibidad

Seksyon 4. Ipapatawag ng Komiteng Tagapagpaganap ang isang kumperensya ng mga namumunong kasapi ng organisasyon sa antas pangkolehiyo para sa pana-panahong pag-uulat at pagpa-plano ng mga aktibidad ng CNS. Ito ay tatawaging Kumperensya ng mga Pinunong Pambalangay; mananatili itong kumperensyal at hindi permanente.

ARTIKULO VI. BATAYANG ORGANISASYON NG CNS

Seksyon 1. Ang komite bilang batayang organisasyon ng CNS ay itatatag saanman may di-kukulangin sa tatlong kasapi ng CNS na sama-samang kumikilos bilang isang kolektibo, alinsunod sa kolehiyo ng gawain at kolehiyo ng pag-aaral.

Seksyon 2. Kung lampas sa labing-isa ang kasapi ng organisasyon ng CNS sa isang kolehiyo, ito ay maaring itatag bilang isang balangay na may namumunong komite at mga komiteng pang-gawain sa ilalim nito.

Seksyon 3. Lahat ng magiging kasapi ng CNS sa lahat ng antass ay ipapailalim sa anumang komiteng nakatayo ayon sa kanyang kapasyahan o sa pasya ng namumunong komite.

Ang mga pangkalahatang pananagutan ng balangay ay:

a. tumupad ng gawaing pang-edukasyon, pampropaganda, at pang-organisasyon sa hanay ng mga kasapi at masang mag-aaral upang mapairal ang linya ng CNS at ang mga patakaran at desisyon ng mga nakatataas na organo ng CNS;

d. magrekluta at magkonsolida ng mga kasapi ng CNS, mangolekta ng butaw ng mga kasapi ng CNS, magsuri ng mga ulat mula sa mga kasapi ng CNS, at mangalaga sa disiplina at kaligtasan ng CNS sa hanay ng mga kasapi;

e. magbuo at ipalaganap ang mga kurso sa pag-aaral para sa mga kasapi ng CNS at mamahagi ng mga lathalain ng CNS; at

Seksyon 4. Ang mga pulong ng mga pangkolehiyong organisasyon ay idaraos ayon sa kapasyahan ng namumunong komite dito.

Ang mga pulong ng balangay sa kolehiyo ang maghahalal ng komiteng tagapagpaganap nito at hihirang ng mga pinuno ng mga komite ng balangay. Maliban sa mga natatanging kalagayan, ang takdang panahong ipanunungkulan ng lahat ng ito ay isang taon.

Ang mga pulong ng organisasyong pangkolehiyo o, sa kawalan nito, ng namumunong komite nito ang tatanggap at tatalakay sa mga ulat ng mga kasapi at komite ng organisasyon, at mapagpapasya sa gawain ng buong organisasyon na saklaw nito.
ARTIKULO VII. ANG PANANALAPI NG CNS

Seksyon 1. Ang CNS ay tutustusan ng mga butaw sa pagsapi at regular na butaw ng mga kasapi.

Seksyon 2. Ang halaga ng butaw ay pagpapasyahan ng Komiteng Tagapagpaganap ayon sa konsultasyon nito sa mga kasapi o mga namumunong komite ng CNS sa mga kolehiyo.

Seksyon 3. Maaaring baguhin ang pagbabayad ng butaw batay sa mga indibidwal na kalagayan.

Seksyon 4. Ang koleksyon at pagtitiyak ng pagbabayad ng butaw sa bawat antas ng organisasyon ay nakasalalay sa komiteng pampinansya o pinuno nito.

Seksyon 5. Malaking bahagi ng makokolektang butaw ay itatago ng organisasyon ng CNS sa kolehiyo. Ang bahagi ng makokolektang butaw na mapupunta sa Komiteng Tagpagpaganap para sa pangkalahatang gastusin ng CNS ay pagpapasyahan ayon sa konsultasyon ng KT sa mga namumunong komite ng CNS sa kolehiyo.
ARTIKULO VIII. MGA SUSOG AT NATATANGING KALAGAYAN

Seksyon 1. Ang Saligang Batas na ito ay pinamatnugutan ng Komiteng Tagapagpaganap at ipapatupad sa pag-apruba ng simpleng mayorya ng kasapian ng CNS-UPD.

Seksyon 2. Kung ang CNS o anumang organisasyon ng CNS ay hindi makaiiral nang ganap na alinsunod sa Saligang Batas na ito dahil sa mga natatanging kalagayan, ang mga anyo ng organisasyon at mga paraan ng paggawa nito ay pagpapasyahan ng namumunong komite nito at ipapaalam sa Komiteng Tagapagpaganap.